Titelbild des Gesangs Shalom Salaam Peace von Hadag Nachash

Künstler:Schlagwörter: Shalom Salaam Peace free lyrics , Download Text, youtube video of Shalom Salaam PeaceLyrics of Shalom Salaam Peace

Shalom salaam peace
Shalom salaam peace
Shalom salaam peace efshari gam kan
lo rak beParis o beNice o beAbeba Adis -
kotekim mele'im anashim
kulam dancing ki kulam mabsutim
mechaychkim rokdim sharim
beshalom mevar'chim
ki yesh
Shalom salaam peace
Shalom salaam peace

Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden efshari gam kan
NDP beParis o lo o Benice beAbeba Adis -
kotekim mele'im Anaschim
Tracy ki kulam kulam mabsutim
mechaychkim rokdim Sharim
beshalom mevar'chim
ki yesh
Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden


Shalom salaam peace
Shalom salaam peace
Shalom salaam peace efshari gam kan
lo rak beParis, beTunis o beNice Nice Nice
ha'oyvim nanis, ha'eyvah namis,
ha'eymah nabis, ahavah nafitz,
Af echad lo rotzeh lamut aval im kvar chayavim
az lo adif beLevi's
bim'kom bemadim
be'ezrat ha'esev nechafef ta'etzev
kulam yecholim lir'kod achshav
lichyot betoch haketzev

Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden efshari gam kan
beParis rak lo, o beTunis Benice Nizza
ha'oyvim nanis, ha'eyvah namis,
ha'eymah Nabis, ahavah nafitz,
Af Echad im lo rotzeh lamut erscheint vierteljährlich chayavim
az lo ADIF ist Belevi
bim'kom bemadim
be'ezrat ha'esev nechafef ta'etzev
kulam yecholim lir'kod Achshav
lichyot betoch haketzev


Shalom salaam peace
Shalom salaam peace
Shalom salaam peace efshari gam kan
lo rak beParis o beNice o beAmsterdam -
ela gam kan - anashim chofshim holchim
osim Tai Chi
pot'chim teivah ve'lo poch'dim
mitzav shel milu'im ki shalom zeh -
yoter miketz k'ravot o minetach o mishetach
shalom zot har'gashah aval zeh lo chadash
labetach ken shalom zot
shalom zot shalvah
shalom zeh fan'an
vekol ha'olam sha'anan.

Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden efshari gam kan
NDP beParis o lo o Benice beAmsterdam -
Live-gam kan - Anaschim chofshim holchim
OSIM Thai Chi
pot'chim teivah ve'lo poch'dim
Shel Shalom mitzav milu'im ki Zeh -
yoter miketz k'ravot o o minetach mishetach
Shalom veröffentlichte Zeh lo zot har'gashah Chadash
Shalom Ken labetach zot
Shalom zot shalvah
Shalom Zeh fan'an
vekol Ha'olam sha'anan.


Az al tagidu yom yavo havi'u et hayom
uvechol hakikarot hari'u lashalom
Shalom salaam peace
Shalom salaam peace
Shalom salaam peace efshari gam kan
lo rak beParis o beNice o beBoston -
shel milim lo yuchlu li lehas'bir
kamah shetzarich shalom - zeh k'mo avir
tzarich shalom - zeh k'mo avir...
tzarich shalom - zeh k'mo avir...
tzarich shalom - zeh k'mo avir...

Az al-Yom tagidu javo havi'u die Hayom
uvechol hakikarot hari'u lashalom
Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden
Shalom Salaam Frieden efshari gam kan
NDP beParis o lo o Benice beBoston -
Shel Milim lo li yuchlu lehas'bir
kamah shetzarich shalom - Zeh k'mo Avir
Tzarich shalom - Zeh k'mo Avir ...
Tzarich shalom - Zeh k'mo Avir ...
Tzarich shalom - Zeh k'mo Avir ...


Shoufou s'habi lazem salam
Bfaker hayda wade'h lal kull
Ana kount w ana shouft
Bi Australia el nass aaysheen
Sababa W kef la?
yaani zay el kangaroo
Zay el koala
Fi kol el aalam dawla maa el salam
Hiya dawla sababa
W dawla bdoun dawla kharbana
W shou el kissa lekbira
Ana mesh aaref
Koul elli lazem nsawwi
Netsaraf metl el adamiyeen
W mesh zay el hayawanat

Shoufou s'habi lazem salam
Bfaker Hayda wade'h Lal hawk
Ana w ana Kount shouft
Australien NASS Bi el aaysheen
Sababa W KEF la?
yaani zay el Kangaroo
Zay el Koala
Drittland en el Aalam dawla el salam
Jahre alt Hiya dawla Sababa
W dawla bdoun dawla kharbana
W Shou el kissa lekbira
Ana Mesh-aaref
Koul Elli lazem nsawwi
Netsaraf metl el adamiyeen
W Mesh zay el hayawanat


Tir'u chevreh tzarich shalom
vezeh kvar dei barur lekulam
ani choshev
ani hayiti ani ra'iti
be-Australia ha'anashim nir'im tov
hem nir'im k'mo kangaroo nir'im km'o koalot
vebich'lal...eretz im shalom zo eretz sababa
ve'eretz bli shalom zo eretz charbana
az mah hasipur hagadol ani lo mevin
sach hakol mah shetz'richim la'asot
zeh lehitnaheg km'o bnei adam
lo k'mo chayot
legalot tipah yoter derech eretz
az sheyihyeh lekulanu behatz'lachah...

Tir'u chevreh Tzarich shalom
vezeh kvar dei barur lekulam
ani choshev
ani ani hayiti ra'iti
BE Australien ha'anashim nir'im TOR
nir'im k'mo Saum Kangaroo nir'im km'o koalot
vebich'lal ... im Eretz Eretz Shalom zo Sababa
ve'eretz bli zo Eretz Shalom charbana
az ani lo mah hasipur HaGadol mevin
sach Hakol mah shetz'richim la'asot
Zeh lehitnaheg km'o Bnei Adam
lo k'mo Chayot
legalot tipah yoter derech Eretz
az sheyihyeh lekulanu behatz'lachah ...


Comments

Shalom Salaam Peace Songtexte sind Eigentum der jeweiligen Künstler, Schriftsteller und Etiketten. Diese Lyrics sind für eduacational zur Verfügung gestellt. Bitte kaufen Sie das Lied, wenn du es möchtest.