Künstler:Schlagwörter: Ratziti Sheteda (2) free lyrics , Download Text, youtube video of Ratziti Sheteda (2)Lyrics of Ratziti Sheteda (2)

Elohim, mah ha'inyanim?
Yesh li mashehu katan lesaper lecha
sheratziti sheted'a
Lo davar gadol stam chalom shechalamti emesh
bachoshech, balailah bamitah
uvachalom - lo ta'amin
ba elai mal'ach
hayiti bashock mehaket'a, nivhalti
pachadti she'ani etzrach
ki bechol zot zeh lo koreh li kol yom
lifgosh kruv she'af im k'nafaim vehakol
hu haya k'tzat chiver hayah lo guf dei gadol
lo meshaneh bechol mikreh
sh'ma mah hu omer:
she'hu ba mehashamaim mehakochavim
laset birkat shalom lechol hayeladim
mikol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam
kamah shesamachti
bachalom kol hapachad ne'elam.

Elohim ha'inyanim mah?
Yesh li mashehu Katan lesaper lecha
sheratziti sheted'a
Lo Verantwortung des DAVAR gadol Stam Chalom shechalamti emesh
bachoshech, balailah bamitah
uvachalom - lo ta'amin
ba Elai Mal'ach
hayiti bashock mehaket'a, nivhalti
pachadti she'ani etzrach
bechol ki zot li Kol Yom Zeh lo koreh
lifgosh Schraube she'af im k'nafaim vehakol
Haya k'tzat chiver hayah hu lo gadol dei GUF
lo meshaneh bechol mikreh
Sh'ma mah hu omer:
she'hu ba mehashamaim mehakochavim
Laset birkat Shalom lechol hayeladim
Mikol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam
kamah shesamachti
bachalom dritten hapachad ne'elam.


Elohim sheli
ratziti sheted'a
chalom shechalamti
balailah bamitah.

Elohim sheli
ratziti sheted'a
Chalom shechalamti
balailah bamitah.


Elohim sheli
ratziti sheted'i
shemal'achit achat hofi'a li
balailah bemitati
hapa'am hazot hayta kvar hashniyah
aval bimkom lehitbalbel
hishtadalti leheraga
ulehakshiv lechol milah shehi amra tov tov
she'uchal lach'zor al dibreiha bli lit'ot
zeh karah etmol balailah
lo yode'a ech zeh shayach
mah she'hi amra li halach be'erech kach:
bati mehamayim mim'tzulot hayam
laset birkat shalom
leyaldei kol ha'olam
mikol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam
kamah shesamachti
bachalom kol hapachad ne'elam.

Elohim sheli
ratziti sheted'i
ACHAT shemal'achit hofi'a li
balailah bemitati
hapa'am hazot hayta Quartal hashniyah
veröffentlicht Bimkom lehitbalbel
hishtadalti leheraga
ulehakshiv lechol milah shehi Amra TOV TOV
she'uchal lach'zor al dibreiha bli lit'ot
Zeh Karah etmol balailah
Zeh lo ech yode'a shayach
Amra li mah she'hi Halachi be'erech Kach:
BAT mehamayim mim'tzulot Hayam
Laset birkat shalom
leyaldei dritten Ha'olam
Mikol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam
kamah shesamachti
bachalom dritten hapachad ne'elam.


Elohim sheli
ratziti sheted'i
chalom shechalamti
balailah bamitah.

Elohim sheli
ratziti sheted'i
Chalom shechalamti
balailah bamitah.


Elohim sheli
ratziti sheted'a
shehashir hazeh nichtav
lefi yoter me'esrim shanah
shlof otanu kvar mehachalom hazeh hara
shlach lanu tipat shalom, todah rabah
shenuchal lehargish she'anachnu shavim
lechol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam.

Elohim sheli
ratziti sheted'a
shehashir Hazeh nichtav
lefi yoter me'esrim shanah
shlof otanu Quartal mehachalom Hazeh hara
shlach lanu tipat Shalom, Rabah todah
shenuchal lehargish she'anachnu shavim
lechol hatz'vaim, haminim
vehagza'im sheba'olam.


Elohim sheli
ratziti sheted'a
...
kol hapachad ne'elam.

Elohim sheli
ratziti sheted'a
...
Mi hapachad ne'elam.


Comments

Ratziti Sheteda (2) Songtexte sind Eigentum der jeweiligen Künstler, Schriftsteller und Etiketten. Diese Lyrics sind für eduacational zur Verfügung gestellt. Bitte kaufen Sie das Lied, wenn du es möchtest.