Künstler:Schlagwörter: Hakafa Hametzal'Tzelet free lyrics , Download Text, youtube video of Hakafa Hametzal'TzeletÜbersetzt Songtexte verfügbar in: Español       English       中国       日本       Português      

Lyrics of Hakafa Hametzal'Tzelet

Kol muzikai motze t'atzmo metuskal
lehitparnes mimuzikah zeh lo davar kal
im zeh etzlecha badam me'ever letachbiv
lema'an muzikah et atzmecha atah mak'riv
zeh etzlecha lo faza zeh main event zeh ofi
baruch haba lamachalah atah nid'bakta yofi
bash'lav harishoni nikra lo sh'lav hachalomot
atah od yeled mitbager lomed et hag'vulot
rotzeh al gitarah o al tof lenagen
lehar'shim t'abachurot velehat'chil kvar lezamer
im yesh lecha mazal velahorim zeh ba kal
vekesef lo azal veyesh gam chug pirgun d'chifah
atah nishav nishav p'nimah rotzeh maher kadimah
lehar'ot lekulam she'atah titen lahem ba im ima
vebamesibat siyum yud-aleph hekamta lehakah afilu
kibalta machma'ah zeh lo maziz lecha ke'ilu
nish'ar rak lid'fok pozot mul hamar'ah
ledamyen t'ahatzlachah lach'lom lich'bosh t'amedinah
vehop hig'ata lesh'lav hakafah hametzaltzelet
ki rov hamuzikaim ochlim batzaha"l wachad seret

Col muzikai motze t'atzmo metuskal
lehitparnes mimuzikah Davar zeh lo kal
im zeh etzlecha badam me'ever letachbiv
lema'an muzikah et atzmecha Atah mak'riv
Tried etzlecha lo zeh zeh zeh Main Event OFI
Baruch Atah wenig lamachalah nid'bakta yofi
bash'lav no lo rishoni nikra sh'lav nicht chalomot
Atah od et yeled mitbager lomed nicht g'vulot
rotzeh al gitarah o al tof lenagen
lehar'shim t'abachurot velehat'chil bleiben lezamer
yesh im lecha Zal velahorim zeh ba kal
lo vekesef azal veyesh Gam tuckern pirgun d'chifah
Atah nishav nishav p'nimah rotzeh Maher Kadimah
lehar'ot lekulam she'atah Titen Lahem entweder im ba
Ich yum vebamesibat Jude-Aleph hekamta lehakah afilu
kibalta machma'ah zeh lo maziz lecha ke'ilu
Rak nish'ar lid'fok mul pozot nicht ar'ah
ledamyen t'ahatzlachah lach'lom lich'bosh t'amedinah
vehop hig'ata lesh'lav nicht kafah nicht etzaltzelet
rov ki ye uzikaim ochlim batzaha 'l chad Seret


Tagidu lo lo - lo rotzim oto davar
tagidu dai dai - ki kazeh sham'atem kvar
tasimu sof sof - tasimu sof la'ashlayot
ki mah she'atem ro'im be-MTV zeh b'lof.
(x2)

Tagidu lo lo - lo rotzim Otto Davar
tagidu Anspruch Anspruch - ki Kazeh sham'atem verbleibenden
tasimu sof sof - tasimu sof la'ashlayot
Mah ki she'atem ro'im b'lof MTV-zeh werden.
(X2)


Kol muzikai motze t'atzmo metuskal
lehitparnes mimuzikah zeh lo davar kal
yatz'ata mehatzava atah rotzeh lehitpate'ach
mema'agal ha'avtalah latzet velenatze'ach
muzikah tamid haytah inyan shel ta'am vereiach
im choser hahatz'lachah shelcha
kvar i efshar lehitvake'ach
kol mah sheta'aseh savir lehani'ach asu kvar kodem
mehachalomot lich'bosh et ha'olam nish'ar rak modem
graph ha'ambitziah shelcha mitnadned oleh veyored
velif'amim shekasheh midai choshev ulai lehitmased
ve'atah gam she'atah batop vegam she'atah betachtit habor
ten lo rak bamuzikah veten leham'shich litzor
lo bachur tipesh gam lo echad shememaher lehitya'esh
mizeh shewalah lo sagur mah yihyeh hal'ah
menaseh lehisha'er pikach lihyot mud'a
aval lo kol kach yode'a mah yihyeh bash'lav haba

Col muzikai motze t'atzmo metuskal
lehitparnes mimuzikah Davar zeh lo kal
yatz'ata mehatzava Atah rotzeh lehitpate'ach
mema'agal not'avtalah latzet velenatze'ach
muzikah tamid nicht ytah Inyan shel ta'am vereiach
im nicht hatz'lachah choser shelcha
weiterhin efshar lehitvake'ach
Mah kol sheta'aseh Savir lehani'ach asu bleiben kodem
mehachalomot lich'bosh'olam nish'ar Rak et Modem
graph is'ambitziah shelcha mitnadned Oleh veyored
velif'amim shekasheh Ansprüche choshev Ulai lehitmased
Gam ve'atah she'atah BATOP vegam she'atah betachtit nicht leben
Rak lo zehn bamuzikah veten leham'shich litzor
Gam lo lo Bachur tipesh echad shememaher lehitya'esh
mizeh shewalah lo sagur Mah yihyeh nicht l'ah
menaseh lehisha'er pikach lihyot mud'a
Aval lo kol Kach yode'a Mah yihyeh wenig bash'lav


Tagidu lo lo...

Tagidu lo lo ...


Young muzikai ein yoter sh'lavim baderech
hab'chirah shelcha lihyot yotzer tafel o ba'al erech
ki im yoter omanim yat'chilu litzor kodem mehalev
ve'lo bematarah shitchit rak al haradio lehitchabev
al tach'shevu rak al liknot kuponim
lashir al pelefonim levatze'a chidushim monotonim
shirei eurovizionim veshe'ar hacliche-ot
ulai im tat'mid et hashinui nat'chil lir'ot
isma muzikai meni mah ani amarti
she'lo tavo achar kach vetagid
oops lo yad'ati

Junge muzikai Ein yoter sh'lavim baderech
nicht b'chirah shelcha lihyot yotzer tafel o Baal Erech
ki im yoter omanim yat'chilu litzor kodem mehalev
Rak al ve'lo bematarah shitchit das Radio lehitchabev
al tach'shevu Rak al liknot kuponim
lashir al pelefonim levatze'a chidushim monotonim
Shirei eurovizionim veshe'ar nicht Klischee-ot
Ulai tat'mid et im nicht Shinui nat'chil lir'ot
Isma muzikai Meni Mah ani Amarti
tavo she'lo achar Kach vetagid
OOPS lo yad'ati


Tagidu lo lo....

Tagidu lo lo ....


Comments

Hakafa Hametzal'Tzelet Songtexte sind Eigentum der jeweiligen Künstler, Schriftsteller und Etiketten. Diese Lyrics sind für eduacational zur Verfügung gestellt. Bitte kaufen Sie das Lied, wenn du es möchtest.