Lyrics of Gabi Vedebi

Künstler:Schlagwörter: Gabi Vedebi free lyrics , Download Text, youtube video of Gabi Vedebi
Übersetzt Songtexte verfügbar in: Español       English       中国       日本       Português      

Lyrics of Gabi Vedebi

Tishme'u sipur katzar
ulai afilu k'tzat matzchik
al hayom bo pagashti
et gabi vedebbie
im hamagic stick.

Ich Tishme'u PUR katzar
Ulai afilu k'tzat matzchik
al Yom bo keine pagashti
et Riemenscheibe vedebbie
im nicht Agic Stick.


Halachti li erev echad letumi
histakalti svivi lepo velesham
k'shelefet'a kulam dibru be'anglit
vetziva'am hitchalef leshachor velavan
kulam hayu sham:
Miss Ding Dong, Scooterman
vehacowboy hahu - mah sh'mo
hayah doctor halfbaked,
mister kashtan,
yirmi kaplan ve'aba shelo gam
Gam gabi vedebi aval hem amdu benifrad
debi nir'tah shebuzah vegabi mutrad
hem amru shehem ibdu
eizeh makel k'samim
vesha'alu im echpat li
la'azor bachipusim
sababah, yesh pras lamotze hayashar?
anu li
she'im emtza t'amakel hem yetisuni
lechol makom she'evchar berachavei tevel
matzati et hakamel toch shniyah bediyuk
ki gabi sam oto bakis ha'achori eizeh dafuk

Halachti li echad unsere Erev letumi
histakalti svivi LEPO velesham
k'shelefet'a lam dibru be'anglit
vetziva'am hitchalef leshachor velavan
lam hayu Schein:
Fräulein Ding Dong, Scooterman
vehacowboy hahu - Mah sh'mo
yah kein Arzt keine lfbaked,
Herr Kashtan,
Kaplan yirmi ve'aba shelo Gam
Gam Riemenscheibe vedebi Aval Hause amdu benifrad
Debi nir'tah shebuzah vegabi mutrad
Zuhause geboten shehem IBDU
Mikel eizeh k'samim
im vesha'alu echpat li
la'azor bachipusim
sababah, yesh Pras lamotze nicht Yashar?
Anu li
she'im emtza t'amakel Hause yetisuni
lechol Makom she'evchar berachavei Tevel
kamel et matzati nicht toch shniyah bediyuk
ki sam Riemenscheibe Otto Bakis not'achori eizeh dafuk


"woohoo" tza'akti
kmo homer simpson be'ekstazah
bou natus lepariz lasheraton plaza
yesh sham bro la pot wachad beit zonot
sham ani rotzeh lihyot
debi kichkecha bigronah ve'amra
atah tzarich lehavin davka hayinu smechim
aval yesh lanu letza'archa mispar ilutzim
kodem kol zo televiziah chinuchit
vetzarich shehameser yihyeh chiyuvi
ein lecha barosh eizeh makom yoter tzioni?
mah tzioni? amarti mah? kmo Hertzl?
hops! nachatnu bebazl.

"Woohoo" tza'akti
kmo Homer I Upson be'ekstazah
bou natus lepariz lasheraton plaza
yesh sham bro chad Topf Beit zonot
sham ani rotzeh lihyot
Debi kichkecha bigronah ve'amra
Atah Tzarich lehavin Davka nicht yinu smechim
Aval yesh lanu letza'archa Holm ilutzim
Kohle kodem keine televiziah chinuchit
vetzarich shehameser yihyeh chiyuvi
Ein lecha Barosh eizeh Makom yoter tzioni?
Mah tzioni? Amarti Mah? kmo Hertzl?
Hopfen! nachatnu bebazl.


Hadag nachash osim hip hop tzioni,
hadag nachash osim hip hop tzioni!
(x2)

Hadag nachash OSIM tzioni Hip Hop,
kein Hip-Hop heute nachash OSIM tzioni!
(X2)


Hertzl nish'an al hamakah
mah zeh bashanati
ech shera'iti oti nihyah li anti
hu lo mitbayesh lehistalbel
ke'ilu klum
ba'aretz hakol oleh ba'esh
mah hu satum?
Histakalti lo ba'einaim
mikarov tov tov
eizeh ket'a
ha'ishounim murchavim
vehalavan shel ha'ayin mah zeh adom

Nish'an al Hertzl nicht AKAH
Mah zeh bashanati
Mech shera'iti halten nihyah anti li
hu lo mitbayesh lehistalbel
ke'ilu Klum
ba'aretz nicht kol Oleh ba'esh
Mah satum hu?
Lo Histakalti ba'einaim
mikarov Tov Tov
eizeh ket'a
not'ishounim murchavim
vehalavan not'ayin Mah shel zeh Adom


pss...lachashti nirah li hu mastul
gabi amar sh'tok sachek otah cool
aval lo hitapakti vehitachti
bechozeh hamedinah bli bushah
et kol pirtei hametzi'ut ha'israelit
ha'agumah vehakashah

MTs ... lachashti nirah li hu mastul
amar Riemenscheibe sh'tok sachek otah kühlen
Aval lo hitapakti vehitachti
bechozeh edinah nicht bushah
et kol pirtei nicht etzi'ut not'israelit
not'agumah vehakashah


ani siparti al te'unot hadrachim
vesiparti al shvitat hanachim
ani siparti al rev'a milion muvtalim
vesiparti al politika'im mushchatim
Hertzl lo higiv chiyech chiyuch rachav
et yad yamin tachav lachis michnasav
nisiti lehadgish she'ein shalom
ein bitachon
venim'as lichyot becharadah
Hertzl sham li karton al halashon ve'amar:
"Im tikchu ein zo agadah"

ani ich Martí al te'unot nicht drachim
vesiparti al shvitat keine Achim
ani ich Martí al rev'a Millionen muvtalim
vesiparti al politika'im mushchatim
Hertzl lo higiv chiyech chiyuch rachav
et yad yamin tachav Lachis michnasav
nisiti lehadgish she'ein shalom
Ein Bitachon
venim'as lichyot becharadah
Hertzl sham karton al li nicht Laschon ve'amar:
"Im Ein jeder tikchu agadah"


Hadag nachash...

Hadag nachash ...


Lo hitzlachti lehavin
mah koreh li bechayay
pit'om hayah li karabin beyaday
matzati et atzmi bakrav al Tel Chai
whoa,
lo rotzeh neshek ein li cheshek
yesh li profil 21

Lo hitzlachti lehavin
MAh Li koreh bechayay
pit'om nicht yah li Karabin beyaday
matzati et al atzmi bakrav Tel Chai
Whoa,
Ein li lo rotzeh neshek cheshek
yesh li Profil 21


aval gabi amar
she'hasipur betel chai
hu me'od mashma'uti
veshelilmod oto kedai
zihiti et Trumpeldor miyad, eizeh kli
nu zeh zeh im hayad, be'etzem bli
mah nishma Yosef? sha'alti benimus
aval Trumpeldor hayah atzbani veka'us
pit'om haru'ach he'eltah anan avak
Trumpeldor nishnak nichnak
veyarak nozel yerakrak
mamash leyadeinu
achar kach hishta'el ve'amar
"tov lamuchtah al artzeinu"

Aval Riemenscheibe amar
she'hasipur Betel Tee
hu me'od mashma'uti
Otto veshelilmod kedai
zihiti et Trumpeldor miyad, eizeh kli
jetzt im nicht zeh zeh yad, werden be'etzem
Mah Jischma Yosef? sha'alti benimus
Aval Trumpeldor nicht yah atzbani veka'us
pit'om nicht ru'ach he'eltah Anan Avak
Trumpeldor nishnak nichnak
veyarak nozel yerakrak
mamash leyadeinu
achar Kach hishta'el ve'amar
"Tov lamuchtah al artzeinu"


Hadag nachash...

Hadag nachash ...


Pit'om hakol hirgish gadol alai
kashlu raglai laritzpah nafalti
vetza'akti: dai!
Hati'ul hazeh hayah amur lihyot
Chuppar amiti
lo kef itchem bichlal
dafaktem oti, dafaktem oti
debi hitashtah rishonah
pantah elai behavanah imahit
atah tzodek amrah achshav natus
le'an shetirtze le'an shetagid
o, sof sof
rak lo liyerushalaim be2002 amarti
aval kanir'e shehem lo sham'u 'ta"lo"
ki bediyuk lepoh
le'eifoh?
bediyuk lepoh
le'eifoh?
bediyuk lepoh ani chazarti.

Pit'om ein kol gadol hirgish Alai
kashlu raglai laritzpah nafalti
vetza'akti: Anspruch!
Hati'ul nicht zeh nicht yah amur lihyot
Chuppar zog mit Stöcken
lo Stiftung itchem bichlal
dafaktem zu halten, halten dafaktem
Debi hitashtah rishonah
Pantah Elai behavanah imahit
Atah tzodek Amrah Achshav natus
le'an shetirtze le'an shetagid
o, sof sof
Rak lo liyerushalaim be2002 Amarti
Aval lo kanir'e shehem sham'u "ta" lo "
ki bediyuk lepoh
le'eifoh?
bediyuk lepoh
le'eifoh?
bediyuk lepoh chazarti ani.


Hadag nachash...

Hadag nachash ...


Comments

Gabi Vedebi Songtexte sind Eigentum der jeweiligen Künstler, Schriftsteller und Etiketten. Diese Lyrics sind für eduacational zur Verfügung gestellt. Bitte kaufen Sie das Lied, wenn du es möchtest.